2016-06-5--22-31-07

อาจารย์นายแพทย์ กสิสิน กลั่นกลิ่น 

อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป๋นคนเจียงใหม่โดยก๋ำเนิดครับ

อาจารย์นายแพทย์ กสิสิน กลั่นกลิ่น 

อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป๋นคนเจียงใหม่โดยก๋ำเนิดครับ

120316155414

หมอกสิสิน จบแพทยศาสตร์บัณฑิต และศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมอกสิสิน

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต และศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

120316155414
1403521695339

หมอกสิสิน

ได้ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางต่อยอด (Fellowship) Adult reconstruction กับ Dr. Leo Whiteside แพทย์ผ่าตัดกระดูกชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ Missouri bone and joint center เมือง St.Louis รัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี

1403521695339

หมอกสิสิน

ได้ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางต่อยอด (Fellowship) Adult reconstruction กับ Dr. Leo Whiteside แพทย์ผ่าตัดกระดูกชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ Missouri bone and joint center เมือง St.Louis รัฐ Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี

สถานที่ทำงาน

ห้องตรวจกระดูกและข้อ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ศุกร์ 9.00 - 12.00 

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
อังคารเว้นอังคาร 13.00 - 16.00

กสิสินคลินิก 
จันทร์ ถึง ศุกร์ 17.00 - 20.00
เสาร์ 9.00 - 12.00